Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti uređuje se svrha i način obrade podataka o ličnosti, koje Darko Filipović KRUNATEKS doo, KRALJEVO kao rukovalac prikuplja od korisnika sajta: krunateks.co.rs (u daljem tekstu: Veb-sajt). Pažljivo pročitajte odredbe ove Politike privatnosti kako bi ste se kao korisnik Veb-sajta upoznali sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja korisnicima pripadaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 u daljem tekstu: ZZPL).

Politika privatnosti se odnosi na Veb-sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

Značenje izraza

U skladu sa ZZPL – om sledeći izrazi imaju sledeća značenja:

„podatak o ličnosti“ (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta

„obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

„rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

„obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

Rukovalac

Za obradu ličnih podataka korisnika Veb-sajta (u daljem tekstu: korisnici) kao rukovalac odgovаra:

Filipović Darko, Krunateks doo, Kraljevo

Adresa:          Krunateks d.o.o. Kraljevo, Nikole Tesle 214, 36203 Adrani, Srbija

MB:                 07838166

PIB:                 101774130

Email:             [email protected] (u daljem tekstu: Krunateks ili mi).

 

 

Vrsta podataka i način njihove obrade

Krunateks rukovodi obradom onih ličnih podataka koje mu korisnici daju prilikom posete Veb-sajtu. U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće: ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona, podatke o adresi stanovanja (gradu, poštanskom broju, ulici i broju), broj računa, pol, datum rođenja,  broj Loyalty kartice i podatke o kupovinama (plaćanju, kupljenim proizvodima, narudžbinama, povraćajima proizvoda i sl.).

Po pravilu Krunateks prikuplja samo one podatke koje joj korisnici dobrovoljno daju i koji su nužni za ostvarivanje svrhe konkretne obrade.

Izuzetak mogu predstavljati podaci koji su prikupljeni pomoću „kolačića” i drugih tehnologija praćenja, a kako je to bliže objašnjeno u Obaveštenju o kolačićima.

Svrha obrade podataka

Krunateks prikuplja i obrađuje lične podatke u sledeće svrhe:

 • upravljanja nalozima registrovanih korisnika Veb-sajta;
 • slanja newsletter-a periodičnih email poruka korisnicima koji su izrazili želju da ih primaju o temama iz opsega njihovih interesovanja;
 • izvršenja kupoprodajnih ugovora;
 • rešavanja zahteva kupaca (za: zamenu artikala, odustanak od kupoprodajnog ugovora, reklamaciju);
 • sprovođenja programa lojalnosti;
 • personalizacije iskustva korisnika;
 • unapređenja Veb-sajta – prilagođavanja njegovog sadržaja potrebama korisnika;
 • realizacije promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru Veb-sajta;
 • rešavanja molbi, pitanja i/ili drugih zahteva korisnika i
 • unapređenja naših usluga.

Takođe, Krunateks prikuplja i obrađuje lične podatke korisnika koji se u cilju zaposlenja u Krunateksu prijave na konkurs za slobodno radno mesto ili šalju radne biografije na email adresu Krunateksa.

Korisnik koji Krunateksu poveri lične podatke trećih lica jemči da su ta treća lica upoznata sa tim da će njihovi lični podaci biti predmet obrade i da su saglasna sa svrhom i načinom te obrade.

Pravni osnov obrade ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu ličnih podataka korisnika može da bude njihov pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno tražene usluge, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu ličnih podataka korisnika i legitimni (opravdani) interesi Krunateksa (obrada kao što je ona u cilju: upravljanja i održavanja ugovornog odnosa, odgovaranja na posebne zahteve, traženja povratnih informacija od korisnika u cilju poboljšanja Veb-sajta i proizvoda, kao i u cilju preduzimanja drugih opštih marketinških aktivnosti), osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi korisnika i njihova osnovna prava i slobode odnosno interesi i osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Legitimni interes Krunateksa podrazumeva one slučajeve prikupljanja i obrade, koje korisnik zainteresovan za proizvode Krunateksa može u redovnom toku stvari da očekuje, kao i one kada je obrada nužna bez izričitog pristanka korisnika. Krunateks će uvek nastojati da za obradu podataka o ličnosti pribavi pristanak korisnika, a rukovodiće se legitimnim interesom samo onda kada je to nužno i u interesu korisnika.

Podaci o ličnosti kao što su: ime i prezime, e-mail adresa i broj Loyalty kartice prikupljeni prilikom kreiranja korisničkih naloga na Veb-sajtu obrađuju se na osnovu pristanka korisnika i legitimnog interesa Krunateksa. Prilikom kreiranja naloga na Veb-sajtu obrada podataka korisnika je nužna u svrhu upravljanja njihovom registracijom. Tada, rukovodeći se svojim legitmnim interesom, Krunateks može obrađivati lične podatke korisnika smatrajući da je korisnik registracijom odnosno korišćenjem Veb-sajta izrazio interesovanje za dalje ponude i u tom smsilu može sačuvati listu proizvoda za koje je korisnik izrazio interesovanje ili koje je kupio. 

Krunateks prilikom kreiranja korisničkih naloga na Veb-sajtu od korisnika traži i pristanak za slanje newsletter-a (periodičnih email poruka).

Podatke kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, podaci o adresi stanovanja (zemlja, grad, ulica i broj), broj Loyalty kartice i broj računa koje prikupljamo u sledeće svrhe: izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode kupljene preko Veb-sajta (u ovoj situaciji ne prikupljamo broj računa), realizacije odustanka od kuproprodajnog ugovora, zamenu proizvoda i rešavanja reklamacija na kupljene proizvode Krunateks obrađuje na osnovu važećih zakona u cilju ispunjenja svojih zakonskih obaveza.

Podatke kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, broj telefona, podaci o datumu rođenja i polu prikupljamo u cilju članstva u klubu vernih potrošača Krunateks Loyalty kluba.

Lični podaci korisnika prikupljeni u svrhu prijave za zaposlenje i odgovaranja na njihova pitanja/zahteve kao što su ime i prezime, telefon i e-mail adresa obrađuju se na osnovu prijave/zahteva korisnika u svakom slučaju njihovog obraćanja Krunateksu, a kako bi se korisniku na odgovarajući način izašlo u susret.

Krunateks može da sačuva podatke i onog korisnika koji je opozvao pristanak isključivo u svrhu dokazivanja da je obrada pre opozivanja njegovog pristanka bila izvršena u skladu sa zakonom.

 

 

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Krunateks pohranjuje i čuva lične podatke korisnika samo onoliko dugo koliko je to potrebno da se ostvari svrha konkretne obrade, to jest:

 • lični podaci koji se obrađuju u svrhu upravljanja nalogom korisnika Veb-sajta čuvaju se za sve vreme za koje je korisnik registrovan na Veb-sajtu;
 • lični podaci koji se obrađuju u svrhu dostavljanja newsletter-a, podsetnika u cilju obaveštavanja ili direktnog oglašavanja Krunateks zadržava sve dok se korisnik ne odjavi, odnosno dok ne opozove svoj pristanak;
 • lični podaci koji se obrađuju u cilju izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje je korisnik kupio čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari kupoprodaja, uključujući i vreme potrebno da se postupi po zahtevima za odustanak od kupoprodajnog ugovora odnosno za zamenu artikala, osim u slučaju izričitog zahteva korisnika da se podaci izbrišu pre isteka navedenih rokova u kom slučaju će oni biti pseudonimizirani;
 • lični podaci koji se obrađuju u svrhu postupanja po izjavljenim reklamacijama čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno da se reklamacija reši;
 • lični podaci koji se prikupljaju radi članstva u klubu vernih potrošača Krunateks Loyalty klub čuvaju se za sve vreme dok je lice član Krunateks Loyalty kluba;
 • prilikom obraćanja korisnika Krunateksu (zahtev za zaposlenje/pitanja/zahtevi) lični podaci se čuvaju u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok korisnik ne zatraži njihovo brisanje i
 • lični podaci prikupljeni preko cookies-a (kolačića) čuvaju se dok služe svrsi.

Lične podatke korisnika Krunateks može da čuva i nakon proteka napred navedenih rokova čuvanja u sledeće svrhe: izvršavanja zakonskih obaveza ili zaštite prava Krunateksa (pred sudovima ili drugim nadležnim organima), u skladu sa važećim propisima ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencija.

Krunateks će sve lične podatke korisnika koji se ne koriste više ni za jedan od navedenih zakonitih načina obrade izbrisati iz svojih sistema za pohranjivanje i čuvanje ili pseudonimizirati.

 

 

Ko ima pristup ličnim podacima

U zavisnosti od svrhe obrade ličnih podataka korisnika određenih ovom politikom i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja lični podaci korisnika su dostupni zaposlenima u Krunateksu, njegovim honorarnim saradnicima, franšiznim partnerima i pouzdanim trećim licima koja Krunateksu pružaju usluge u vezi sa obavljanjem njegove delatnosti, kao što su:

 • marketinške agencije;
 • IT agencije odnosno lica koja pružaju pomoć Krunateksu u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija i
 • lica koja Krunateksu pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe).

Svi navedeni primaoci su obavezni da usklade svoje poslovanje sa ZZPL-om odnosno da preduzmu sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili lične podatke korisnika. U slučajevima kada je Krunateks rukovalac ličnih podataka, a njihovu obradu po njegovom nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, ugovorne strane su u obavezi da zaključe ugovor ili drugi dokument, kojim se uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti. Zaštita ličnih podataka korisnika od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju pruža Krunateks.

Lični podaci korisnika mogu biti otkriveni i državnim organima kada je Krunateks na to obavezana zakonom ili u cilju zaštite svojih prava i interesa i prava korisnika kao kupaca.

Podaci koje kontrolišu treće strane

Veb-sajt može da sadrži veze koje vode do drugih internet sajtova, kao i predmete ili elemente koje kontroliše treća strana.

Primer su „plug-ins“ koje mogu da povežu Veb-sajt sa društvenim mrežama poput Facebooka i Instagrama koji se obično prepoznaju na osnovu logotipa odgovarajuće društvene mreže. Izborom logotipa društvene mreže na našem Veb-sajtu, možete pokrenuti proces slanja određenih podataka, kao što su: korisnički ID, informacije o sajtu, datum i vreme posete Veb-sajtu i druge informacije u vezi sa pretraživačem društvenoj mreži u pitanju. Takve informacije će biti obrađene na društvenim mrežama, čiji su vlasnici i kojima upravljaju treće strane, u skladu sa njihovim politikama privatnosti.

Krunateks nema pristup ni kontrolu nad elementima, predmetima, kolačićima i drugim tehnologijama za praćenje kojima upravljaju treće strane. U cilju sopstvene bezbednosti korisnik bi trebalo da se upozna sa politikom privatnosti internet sajta treće strane kojima pristupa sa Veb-sajta kako bi se upoznao sa uslovima primenjivim na konkretnu obradu podataka o ličnosti, imajući u vidu da se ova politika odnosi samo na Veb-sajt.

Korišćenje kolačića

Krunateks koristi kolačiće (cookies) u svakom trenutku korisnikove interakcije sa Veb-sajtom.

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na korisničkom uređaju (kompjuteru i/ili telefonu), a nastaju tokom posete Veb-sajtu. Kada korisnik ponovo pristupi Veb-sajtu Krunateks preuzima podatke sa uređaja korisnika koji su sadržani u kolačićima.

Krunateks koristi kolaćiće koji prikupljaju podatke potrebne za unapređenje Veb-sajta, kao i usluge servisa koji upotrebljavaju kolačiće. Ti kolačići imaju za cilj unapređenje Veb-sajta kako bi se korisnicima olakšao pristup sadržaju kao i korišćenje tog sadržaja od strane drugih internet servisa, ali i u marketinške svrhe.

Na primer, prilikom posete Veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od korisnika prikupljamo i pohranjujemo neke podatke, kao što su: naziv domena i računara sa kojeg pristupate internetu, adresu internet protokola (IP) računara koji koristite, datuma i vremena pristupanja Veb-sajtu, internet adrese stranica preko kojih korisnici pristupaju Veb-sajtu i druge slične informacije.

Pomoću kolačića omogućava se bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz Veb-sajta, a Krunateks pomoću njih može analizirati kupce, pratiti posete i unapređivati svoje oglašavanje.

Isključivanjem kolačića korisnik odlučuje da li će da dozvoli njihovo pohranjivanje na uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima korisnik može izvršiti u internet pretraživaču ili izborom odgovarajuće opcije prilikom posete Veb-sajtu. 

Više o kolačićima pročitajte ovde Obaveštenje o kolačićima.

Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima

Krunateks se obavezuje da će čuvati lične podatke korisnika kao poverljive i da će im omogućiti da ostvare prava koja imaju u skladu sa ZZPL-om.

Korisnik ima sledeća prava u vezi sa obradom njegovih ličnih podataka:

 • pravo pristupa (korisnik ima pravo da dobije jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, a takođe ima pravo da traži kopiju ličnih podataka koji se obrađuju);
 • pravo na ispravku i/ili dopunu (korisnik ima pravo da zahteva ispravku ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni);
 • pravo na brisanje (korisnik ima pravo da traži da se njegovi lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade ili kada Krunateksu zakon ne dozvoljava da ih više obrađuje);
 • pravo na prigovor i pritužbu (korisnik ima pravo da prigovori na način obrade njegovih ličnih podataka koji može podneti direktno Krunateksu ili da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);
 • pravo na ograničenje obrade (u svakom trenutku korisnik ima pravo da traži ograničenje obrade njegovih ličnih podataka);
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kom trenutku i
 • pravo na prenosivost ličnih podataka (korisnik ima pravo preuzimanja ličnih podataka iz baze Krunateksa radi prenosa u drugu bazu podataka).

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete učiniti na sledeće načine: popunjavanjem i predajom Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na Veb-sajtu i to na: sledećoj adresi ili u bilo kojoj Krunateks radnji ili slanjem zahteva u predviđenom obrascu ili sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: [email protected] ili poštom Filipović Darko, Krunateks doo Kraljevo.

Pored napred navedenog korisnik može da prestane da prima newsletter-e izborom opcije – odjavi se, koja se nalazi u svakoj poruci koju je primio ili slanjem emaila na adresu: [email protected], nakon čega mu Krunateks neće više slati poruke takve sadržine niti će po tom osnovu obrađivati njegove lične podatke. 

Izmene Politike privatnosti

Krunateks zadržava pravo da izmeni Politiku privatnosti s tim što će datum izmene biti naznačen na kraju Politike privatnosti. Obaveštenje o izmenama se ne šalje korisnicima. Kako bi korisnik ostao informisan o načinu zaštite njegovih ličnih podataka i u cilju sticanja svesti o mogućim izmenama, preporučuje se periodična poseta ovoj stranici i pregled Politike privatnosti. Ukoliko korisnik nastavi sa aktivnostima na sajtu nakon ovih izmena, smatra se da ih je prihvatio i da je saglasan sa njima.

Prihvatanje uslova

U interesu korisnika je da Politiku privatnosti pročita prilikom pristupanja Veb-sajtu. Korišćenjem Veb-sajta, podrazumeva se da je korisnik saglasan sa uslovima ove politike. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa Veb-sajtu.

Završne odredbe

Ova Politika privatnosti ima za cilj da Vam pruži sve potrebne informacije za davanje ili uskraćivanje pristanka za obradu Vaših ličnih podataka na napred opisan način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, o tome kako postupamo s Vašim ličnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili hoćete da ostvarite prethodno navedena prava molimo Vas da nas kontaktirate na email adresu: [email protected]  ili adresu sedišta Krunateks doo, Adrani 234v, 36000 Kraljevo.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti je Filipović Darko

U Kraljevu 21.02.2024. godine.